За програмата

Специалността „Маркетинг, продажби и електронен бизнес” е съвременна и широкопрофилна специалност. Обучението на студентите по тази специалност има за цел завършващите да придобият както фундаментални, така и специализирани познания, осигуряващи компетентности в областта на маркетинга, продажбите и информационните технологии, необходими за управлението на бизнеса – електронни разплащания, маркетингови продукти и продажби чрез интернет, електронна търговия, електронни банкирания, търговия на фондовата борса чрез плаформи в интернет, управление на продажбите чрез мобилна комуникация, електронни търгове, като се има предвид, че съвременното управление на бизнес процесите все повече се прехвърля в интернет.

Завършилите специалността „Маркетинг, продажби и електронен бизнес” ще могат да реагират на макроикономическите процеси и тенденции, да вземат маркетингови решения чрез информационно проучване, да анализират успешно бизнес пазарите и поведението на купувачите. Те ще могат също така да идентифицират пазарните сегменти, да изработват подходящи стратегии за определяне на целевия пазар за даден продукт и да използват различни интернет приложения и възможностите им за интегриране в бизнес процесите.

Завършилите специалността „Маркетинг, продажби и електронен бизнес” ще могат да работят като специалисти по продажби и маркетинг, консултанти при разработване на приложения за електронна търговия, експерти и мениджъри в областта на електронния бизнес и рекламата и в други сфери.